Skilsmisseforældres ret til ferie med børnene

Snart er det vinterferietid, så kommer påsken og inden vi får set os om, er det tid til sommerferie. Mange spørgsmål om retten til børnene i ferierne kan derfor trænge sig på hos skilsmisseforældre.

Advokat Louise Vigand Kryger fra PARTNER Advokater guider dig her igennem nogen af reglerne på området.

Bopælsforælder eller samværsforælder?

Den forælder som har folkeregisteradresse sammen med barnet er pr. definition bopælsforælder. Bopælsforælderen kan i princippet holde ferie med barnet ”når de vil”, men bør dog varsle det nogle måneder i forvejen til samværsforælderen, idet dennes samvær med barnet bortfalder under bopælsforælderens ferie med barnet. Den anden forælder er pr. definition samværsforælder, også selvom forældrene praktiserer en deleordning.

Samværsforælderen har ret til ferie med barnet i det omfang som parterne har aftalt i en samværsaftale, aftaler fra gang til gang eller i det omfang som Statsforvaltningen efter anmodning har truffet afgørelse om.

Skriftlige aftaler

Det er klart anbefalelsesværdigt, at man straks ved samlivsophøret får udarbejdet klare skriftlige samværsaftaler, der også indeholder ferieaftaler, for når den/ de første ferier kommer – hvor man skal undvære sit barn – så kan det være svært at se klart og give anledning til mange uoverensstemmelser, som måske ikke 100 % er begrundet i, hvad der er bedst for barnet.

Parternes egen skriftlig aftale om samvær er lige så gyldig som en afgørelse om samvær, forudsat aftalen er udarbejdet på Statsforvaltningens blanket om samvær eller udarbejdet hos en advokat.

Uanset parternes skriftlige aftale om samvær, så kan de bytte samvær lige så tosset de vil og barnet kan klare, så længe de bare er enige om det. Aftalen skal de imidlertid bruge som det faste udgangspunkt og til at falde tilbage på.

Når forældrene selv aftaler samvær, så er det vigtigt at de også husker at få talt om feriesamvær. ALLE feriesamværene, dvs. sommerferie, efterårsferie, vinterferie, påske, jul og nytår og evt. andre kulturelle eller religiøse begivenheder. Det er også vigtigt, at aftalen er specifik, dvs. hvilken dag og tid starter og slutter feriesamværet og hvem skal hente/bringe.

Samvær i udlandet

Samværsforælderens ret til at tage barnet med til udlandet afhænger af forældremyndigheden. Hvis bopælsforælderen har forældremyndigheden alene, så giver Statsforvaltningens generelle afgørelse om samvær kun ret til samvær i Danmark og de andre nordiske lande. Parterne kan naturligvis selv aftale, at barnet må tages med på ferie i udlandet af samværsforælderen. Kan parterne imidlertid ikke blive enige, så kan Statsforvaltningen anmodes om at tage stilling til, om barnet må tages med til udlandet i forbindelse med samværet. Statsforvaltningen vil normalt bestemme, at barnet godt må komme med på en ferierejse eller familiebesøg i udlandet, da rejse til udlandet anses for en del af det almindelige familieliv. Samvær i udlandet vil naturligvis blive nægtet, hvis der er risiko for bortførelse, eller hvis der foreligger andre grunde, som gør, at samvær i udlandet ikke vil være til barnets bedste, f.eks. pga. ønske om rejse til et land som Udenrigsministeriet fraråder at rejse til eller lang/uhensigtsmæssig transport i forhold til barnets alder.

Hvis parterne har fælles forældremyndighed, kan hver af forældrene rejse med barnet til udlandet, uden at det kræver Statsforvaltningens eller den anden forældres tilladelse.

Barnets pas

Hvis barnet ikke har et pas og forældrene har fælles forældremyndighed, så kræver dette begge forældres underskrift for at få udstedt et pas til barnet, da pasudstedelse er en af de væsentlige ting, man som forældre med fælles forældremyndighed skal være enige om. Hvis bopælsforælderen har forældremyndigheden alene, er det denne forældre der skal anmode om pasudstedelsen.

Hvis barnet har et pas, så er det typisk bopælsforælderen der har det i hænde. Fogedretten på det sted, hvor bopælsforælderen bor, kan i den situation være behjælpelig med at få udleveret barnets pas til samværsforælderen, der gerne vil ud og rejse med barnet. En anmodning til fogedretten kræver skriftlig dokumentation for, at samværsforælderen har krav på udlevering af passet/krav på at rejse med barnet, dvs. enten har del i forældremyndigheden, har en aftale om samvær i udlandet eller har en afgørelse fra Statsforvaltningen om ret til samvær i udlandet.