Fri leg og læring

Er det egentlig den rene barne leg at gå i børnehave?


Af Henriette Rosenthal


Jo, et stykke hen ad vejen er det nok, men der er samtidig nogle helt klare forventninger til, hvad barnet skal erhverve sig af sociale og praktiske færdigheder, mens det går i børnehave.

Læringen starter allerede, når barnet bliver afleveret i børnehaven om morgenen. Man hilser på dem man møder, skal have overtøjet af og hjemmesko på. Gode faste rutiner, ligesom det at spise frokost og eftermiddagsfrugt sammen med børnehavevennerne, og som helt automatisk kommer til at ”ligge på rygraden”. Derudover findes seks læreplanstemaer, som pædagogerne og det øvrige personale skal navigere efter i dagligdagen.

Maiken Hartley Buron er pædagog i Børnehuset Højmarksvej.

– I Gladsaxe Kommune har vi gennem mange år arbejdet ud fra en pædagogisk ramme, kaldet DAP, hvor arbejdet med læreplanstemaer er med til at skabe og danne rammen for det pædagogiske arbejde med børnene. Disse er gennemgående i hele den periode barnet er tilknyttet institutionen, og vi meddifferentierer målene så den passer til barnets alder – 0-3 år og 3-6 år. I læreplanstemaerne har vi de pædagogiske mål, og så tilrettelægger og justerer vi læringen for det enkelte barn, så det bliver klar til det næste skridt i sit liv – i dette tilfælde skridtet fra vuggestue til børnehave.

Pædagogik i børnehaven.

I børnehaven arbejder vi også med grupper, hvor børnene er opdelt efter alder. Det vil sige, at vi har en yngste børnehavegruppe, samt en førskolegruppe.

Førskolegruppen arbejder med et koncept, der hedder Pædagogisk Kontinuitet, som er et led på vejen og forberedelse til skolestart. Det er en fælles tredje gruppe, sat ud fra en af de pædagogiske rammer, som alle førskolegrupper i kommunen arbejder med.

Forskellige elementer i projektet er eksempelvis, at vise hvem det enkelte barn er, hvad barnet har af drømme og tanker om dét at gå i skole, samt et portræt af barnets familie. På denne måde sikrer man, at alle børn har et ens udgangspunkt for en god opstart i skole, uanset om barnet kommer alene fra pasningsordningen eller, om det kommer som en del af en gruppe. I skolen arbejdes der videre med konceptet i den første periode af SFO tiden og skolestarten, fortæller Maiken.

De seks læreplanstemaer er udviklet af Børne- og Socialministeriet

• Alsidig personlig udvikling: Børn skal udvikle et nuanceret kendskab til dem selv og til andre. De skal lære deres egne og andres grænser at kende, og de skal kunne tackle de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet.
• Sociale kompetencer: Børn skal udvikle deres evne til at indgå i forskellige sociale og kulturelle situationer.
• Sproglig udvikling: Børns sprog skal stimuleres. Med sproglig udvikling menes både talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog.
• Krop og bevægelse: Børn skal have mulighed for at udvikle deres motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed.
• Naturen og naturfænomener: Børns viden om, erfaring med og forståelse for naturen og naturfænomener skal styrkes.
• Kulturelle udtryksformer og værdier: Børn skal have mulighed at opleve kunst og kultur og de skal også have mulighed for selv at udtrykke sig æstetisk.

Kilde: Børne- og Socialministeriet