Feriesamvær

MÅ JEG TAGE VORES BARN MED TIL UDLANDET PÅ FERIE?

Har I fælles forældremyndighed, er svaret “ja”, og du skal ikke spørge den anden forælder. Men er I på rejsetidspunktet uenige om, hvorvidt forældremyndigheden fortsat skal være fælles, er svaret ikke så kortfattet.

Har du ikke del i forældremyndigheden, er svaret som udgangspunkt “nej”. Læs med her og få svar på, hvad der gælder for jer…

Har den ene af jer forældremyndigheden alene?

Har du forældremyndigheden alene over jeres barn, kan du rejse på ferie med jeres barn uden den anden forælders samtykke. Har du ikke (del i) forældremyndigheden, men i stedet en afgørelse fra Statsforvaltningen om samvær, giver denne afgørelse kun ret til samvær i Danmark og de andre nordiske lande.

Samvær i udlandet kræver enten samtykke fra forældremyndighedsindehaveren eller en afgørelse fra Statsforvaltningen. I kan således selv aftale, at jeres barn i forbindelse med samvær kan rejse med dig til udlandet. Kan I ikke blive enige, kan Statsforvaltningen, efter anmodning, træffe afgørelse om, hvorvidt du må tage jeres barn med til udlandet i forbindelse med samværet. Ofte vil Statsforvaltningen give tilladelse til, at jeres barn må komme med dig på en ferie eller et familiebesøg i udlandet.

Det skyldes, at det betragtes som en naturlig del af familielivet at rejse til andre lande. Statsforvaltningen vil ofte betinge tilladelsen af et vilkår om, at du senest en-to uger inden rejsens start, giver bopælsforælderen oplysninger om rejsen, herunder rejsemål, transportform, eventuel kontaktadresse m.v. Statsforvaltningen giver ikke tilladelse til samvær i udlandet, hvis der er en aktuel risiko for bortførelse af barnet.

Har I fælles forældremyndighed?

Ja så må I rejse til udlandet med jeres barn… Har I fælles forældremyndighed, kan I begge rejse med jeres barn til udlandet – uden at det kræver en afgørelse fra Statsforvaltningen, og uden at det kræver et samtykke fra den anden forælder (medmindre der ligger en afgørelse fra Statsforvaltningen, som begrænser eller ophæver retten til samvær med barnet i udlandet).

Uenighed om forældremyndigheden – hvornår er man det og hvad hvis den anden forælder samtykker… Denne ret som I begge har til at rejse til udlandet med jeres barn, gælder dog ikke, hvis I er uenige om forældremyndigheden op til rejsetidspunktet. Er I uenige om forældremyndigheden, kan du kun rejse til udlandet, herunder Grønland og Færøerne med jeres barn, hvis du har et samtykke fra den anden forælder. Dette krav om, at den anden forælder skal give sit samtykke gælder kun, hvis sagen om forældremyndighed er indbragt for retten, eller hvis der i øvrigt kan dokumenteres eller godtgøres en uenighed om forældremyndigheden (f.eks. ved at en anmodning om ændring af forældremyndighed er indgivet til Statsforvaltningen).

Er I “kun” uenige om selve udlandsrejsen og ikke om, hvem der skal have forældremyndigheden i fremtiden, kan I begge rejse til udlandet med jeres barn uden den anden forælders samtykke og uden en afgørelse herom fra Statsforvaltningen.

Vi er uenige om forældremyndigheden, og den anden forælder vil ikke samtykke…

Er I uenige om forældremyndigheden, og kan du ikke få et samtykke fra den anden forælder, kan Statsforvaltningen træffe afgørelse om, at du må tage barnet med til udlandet. Det er både den forælder, der har barnet boende, og den forælder, der har samvær med barnet, der kan bede Statsforvaltningen om at træffe afgørelse herom.

Statsforvaltningen vil så vurdere, om der er en risiko for, at barnet vil blive tilbageholdt i udlandet – her vil man kigge på den rejsende forælders tilknytning til henholdsvis Danmark og udlandet, og om samværet eller opholdet skal foregå i et land, der har en samarbejdsaftale med Danmark om hjemgivelse (der vil i disse tilfælde være sikkerhed for, at det pågældende lands myndigheder vil medvirke til at bringe barnet tilbage til Danmark, hvis forælderen efter samværets eller opholdets udløb beholder barnet). Statsforvaltningen ser også på, om transporten eller udlandsopholdet vil være uhensigtsmæssigt for barnet, eller om der er begrundet tvivl om, hvorvidt samværsforælderen er i stand til at tage sig forsvarligt af barnet under udlandsopholdet.

Vi er uenige om forældremyndigheden, samtykke kan jeg ikke få, og Statsforvaltningen har ikke givet tilladelse…

Er I uenige om forældremyndigheden, og kan du ikke få et samtykke fra den anden forælder, og heller ikke en afgørelse fra Statsforvaltningen om, at du må tage jeres barn med til udlandet, og tager du alligevel jeres barn med til udlandet, vil der være tale om en børnebortførelse, eller en uberettiget tilbageholdelse. Dvs. at den tilbageværende forælder kan bede om tilbagegivelse af jeres barn, hvis jeres barn er i et land, som Danmark har en samarbejdsaftale med. Kompetencen til at træffe afgørelse om forældremyndigheden bliver samtidig hos de danske myndigheder.

Barnets pas

Jeres barn skal have sit eget pas, og kan derfor ikke optages i jeres pas. Børn under 15 år, der er indskrevet i forældres pas før den 1. oktober 2004, kan dog fortsat rejse med deres forældre, indtil disse pas udløber.

Har den ene af jer forældremyndigheden alene?

Er du samværsforælder, uden del i forældremyndigheden, og har du en såkaldt samværsresolution fra Statsforvaltningen, der giver dig ret til samvær uden for Norden, vil jeres barns pas eventuelt kunne kræves udleveret ved en såkaldt umiddelbar fogedforretning, hvis forældremyndighedsindehaveren modsætter sig at udlevere jeres barns pas til dig. I hastetilfælde, hvor passet lige før afrejsetidspunktet er blevet væk eller påstås at være det, vil der efter anmodning fra samværsforælderen, på baggrund af samværsresolutionen, kunne udstedes et såkaldt provisorisk (midlertidigt) pas til jeres barn.

Har I fælles forældremyndighed

Er jeres barn under 18 år, og skal til at have sit eget pas, kræver det samtykke fra forældremyndigheds- indehaveren. Har I fælles forældremyndighed, skal I begge samtykke. Nægter den ene af jer at give samtykke til, at jeres barn får sit eget pas, kan politiet dog give tilladelse til, at jeres barn – uden samtykke – kan få udstedt sit eget pas. Politiet giver kun tilladelse hertil, når ganske særlige grunde taler for det.

Vil du høre mere om, hvad der gælder lige præcis for din/jeres familie, eller har du spørgsmål om forældremyndighed, bopæl eller samvær i øvrigt, er du velkommen til at kontakte familieadvokat Helene Alexandra Kirstine Møller Treschow, fra PARTNER Advokater, Ret&Råd Roskilde A/S, på hmt@partneradvokater.dk eller tlf. 46 33 16 11.