Snart, parat – Skolestart

Børn skal som hovedregel begynde i børnehaveklasse det kalenderår, det fylder seks år. Der er 10 års undervisningspligt i Danmark, men ingen skolepligt.

Af Dea Larsen

I Danmark er der 10 års undervisningspligt. Til gengæld er der ingen skolepligt. Det betyder, at vi forældre selv har ret til at vælge, på hvilken måde vores børn skal undervises. Langt de fleste vælger en folke- eller privatskole til deres børn, men der findes også alternativer, såsom hjemmeundervisning eller undervisning på en friskole.

Hvornår skal barnet begynde i skole?

Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Da skal barnet som hovedregel begynde i børnehaveklassen i en folkeskole eller påbegynde anden undervisning som alternativ til folkeskolen. Det er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Kan barnet begynde tidligere?

Det er muligt at lade vores barn begynde i børnehaveklasse et år tidligere, det vil sige i det kalenderår, hvor barnet fylder fem. Det kræver dog, at barnet fylder fem år inden den 1. oktober, og at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen. Der skal ske en individuel vurdering af det enkelte barn, før det kan besluttes, om det kan begynde tidligere. Der er ikke centralt fastsat retningslinjer for, hvordan denne vurdering skal foretages. Hvis vi forældre ønsker tidlig skolestart for vores barn, kan vi henvende os til kommunens skoleforvaltning og få at vide, hvordan vi skal forholde os. Vi kan også henvende os til den lokale folkeskole.

Kan barnet begynde i skole senere?

Det er også i nogle tilfælde muligt at lade barnet begynde i skole et år senere, end undervisningspligten indtræder. Det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende, at skolestarten bliver udsat. Beslutning om udsættelse af undervisningspligten skal træffes i kalenderåret, hvor barnet fylder seks år og senest før skoleårets start den 1. august. Det kan enten ske, fordi vi ønsker, at vores barn skal vente et år, eller fordi kommunen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for barnet at vente. I sidstnævnte tilfælde skal det ske med forældrenes samtykke. Hvis et barns skolestart skal udsættes, skal det ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet, og udsættelsen skal i givet fald være begrundet i barnets udvikling. Der er ikke centralt fastsat retningslinjer for, hvordan denne vurdering skal foretages. Hvis man ønsker at udsætte undervisningspligten for sit barn, kan man henvende sig til kommunens skoleforvaltning og få at vide, hvordan man skal forholde sig. Man kan også henvende sig til den lokale folkeskole. Undervisningspligten kan kun udsættes med et enkelt år.